KONTAKT      BLOG

AKADEMIA WELLNESS
PROJECT MANAGEMENT

WARUNKI UCZESTNICTWA W AKADEMII
CORPORATE WELLNESS PROJECT MANAGEMENT

Organizator Akademii

 1. Organizatorem Akademii jest Grupa Be well Sp z o.o. (Grupa Be well).
 2. Miejsce szkolenia: Warszawa ul. Chmielna 11/14

Cena Akademii

Cena Akademii obejmuje:

 1. udział w Akademii (60 godzin zajęć w trybie stacjonarnym),
 2. zestaw materiałów szkoleniowych (wydruki prezentacji, testy, ćwiczenia, opracowania),
 3. indywidualny Raport MBTI + książka,
 4. wyżywienie w każdym dniu szkoleniowym obejmujące: obiad (opcja wegetariańska i mięsna), napoje ciepłe i zimne oraz zdrowe przekąski,
 5. bezpłatny udział w kwartalnych spotkaniach Klubu praktyków Corporate Wellness przez rok od zakończenia Akademii,
 6. certyfikat ukończenia Akademii.

 Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w Akademii jest otrzymanie przez organizatora zgłoszenia uczestnika pocztą elektroniczną, wysyłając formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie grupabewell.pl.
 2. Przesłanie wypełnionego formularza jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Grupą Be well Sp. z o o. a uczestnikiem Akademii.
 3. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia jeżeli:
  a) lista uczestników będzie już zamknięta,
  b) nie zgłosi się minimalna liczba uczestników,
  c) wystąpi sytuacja opisana w pkt.6 (warunków uczestnictwa).
 4. Grupa Be Well zastrzega sobie prawo do odwołania Akademii lub zmiany jej terminu nie później, niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszego zjazdu.
 5. W przypadkach określonych w punktach 3 i 4 (warunków uczestnictwa) wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w innym szkoleniu za udział uczestnika w Akademii w innym terminie lub w innym szkoleniu.
 6. Akademia przeznaczona jest dla pracowników przedsiębiorstw, którzy chcą realizować projekty Corporate Wellness na swoje wewnętrzne potrzeby. W Akademii nie mogą brać udziału pracownicy bądź współpracownicy firm szkoleniowych oraz doradczych, a także osoby które w oparciu o uzyskaną na szkoleniu wiedzę zamierzają odpłatnie realizować projekty Corporate Wellness.
 7. Informacje organizacyjne (np. cena, terminy sesji i inne) podane są przez organizatora na jego stronie internetowej grupabewell.pl

 Płatności i faktury

 1. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto Grupa Be Well Sp. z o.o., CityBank  75 03000190109850300125411 najpóźniej w ciągu 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia udziału w szkoleniu. Decyduje data wysłania potwierdzenia przez organizatora.
 2. Grupa Be Well zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w przypadku, jeżeli odpłatność za szkolenie nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym w terminie wskazanym w punkcie 1 (płatności i faktury).
 3. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od daty otrzymania zapłaty za szkolenie i przesłana pocztą na adres wskazany w formularzu zgłoszenia lub zostanie doręczona uczestnikowi w trakcie szkolenia.

 Zawiadomienia

 1. Grupa Be Well najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia prześle do uczestników potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
 2. Warunkiem przesłania powyższych informacji jest zaksięgowanie na koncie organizatora opłaty za szkolenie.

 Zasady prowadzenia szkolenia

 1. Szkolenie jest prowadzone w sesjach szkoleniowych obejmujących dwa dni szkoleniowe raz w miesiącu.
 2. Każdego dnia szkolenia Grupa Be Well zapewni uczestnikom obiad (opcja wegetariańska i mięsna), napoje (kawę, herbatę, zimne napoje) oraz zdrowe przekąski. Wybór menu należy do Grupy Be Well.
 3. Szkolenie prowadzone jest w grupach, o których liczebności i składzie decyduje organizator.
 4. Grupa Be Well nie pokrywa kosztów dojazdu, parkingu, zakwaterowania podczas szkoleń oraz innych kosztów uczestników.

 Program szkolenia

 1. Szkolenie odbywa się zgodnie z opracowanym Programem. Uczestnik ma możliwość zapoznania się z Programem przed zawarciem umowy, a zawierając umowę wyraża zgodę na jego treść.
 2. Grupa Be Well ma prawo modyfikacji programu w trakcie szkolenia, w szczególności poprzez uwzględnienie aktualnych potrzeb grupy, o ile zmiany nie naruszają istoty programu.
 3. Grupa Be Well jest wolna w wyborze metod przeprowadzania i treści szkolenia, w granicach Programu.
 4. Grupa Be Well może powierzyć prowadzenie szkolenia osobie trzeciej posiadającej odpowiednie kwalifikacje bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody uczestnika.

 Prawo odstąpienia (rezygnacja)

 1. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie poczty elektronicznej (biuro@grupabewell.pl) lub listu poleconego na adres: Grupa Be Well Sp. z o. o., ul. Chmielna 11 lok. 14, 00-021 Warszawa. Decydująca jest data nadania listu poleconego lub wpływu informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku uczestnikowi przysługuje zwrot wcześniej uiszczonej płatności w całości.
 2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji na mniej niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Akademii, Grupa Be Well zastrzega sobie prawo do wystawienia noty obciążeniowej w wysokości 50% ceny szkolenia tytułem kary umownej oraz potrącenia kwoty powstałej w ten sposób należności z kwoty wcześniej uiszczonej tytułem zapłaty za szkolenie. W przypadku, jeżeli zapłata nie została wcześniej uiszczona, kary umowne są płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej.
 3. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 2 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Grupa Be Well zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie. Wcześniej wpłacone kwoty nie podlegają w tej sytuacji zwrotowi.

Reklamacje

Grupa Be Well będzie rozpatrywać wyłącznie reklamacje dotyczące Akademii otrzymane w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacje otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

© 2015 Be Well | Created by wronski desing